AB of Babuji, Shahjahanpur, UP, Jan-1945

Jan 1945